Dergi Hakkında

ISSN:

DOI:

DERGİ STATÜSÜ: Uluslararası-Hakemli

YAYIN SIKLIĞI: Yılda İki Sayı (Haziran-Aralık)

YAYIN DİLİ: Türkçe-İngilizce

 

AMAÇ VE KAPSAM

Amaç:

Journal of Silk Road Tourism Research’ün temel amacı; multi disipliner bir anlayış ile turizm alanına ilişkin ortaya çıkan problemlere çözüm geliştirecek ve turizm alanının gelişimine katkı sunacak, bilimsel etik ilkelerini benimseyen bilimsel çalışmaları okuyucularıyla buluşturmaktadır.

Kapsam:

Turizmin çeşitli alanlarında ve diğer disiplinlerde turizm alanında bilimsel çalışma yapan akademisyenler, turizm sektöründe lisans ve lisansüstü öğrenciler Journal of Silk Road Tourism Research’ün hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda turizm alanı veya sektörü ile doğrudan ilişkili tüm bilimsel çalışmalar Journal of Silk Road Tourism Research’ün kapsamında değerlendirilmektedir.

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Journal of Silk Road Tourism Research’e gönderilen tüm makaleler, editör tarafından yapılan ilk incelemenin ardından çift kör hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin alana sunduğu katkı, kavramsal kalitesi, uygun metodoloji kullanımı ve genel niteliği dikkate alınarak bir değerlendirme süreci esas alınmaktadır. Derginin “çift kör hakemli” bir dergi niteliği taşıması objektif ve tutarlı bir bilgi ağının geliştirilmesi açısından önemli görülmektedir. Dergiye gönderilen makaleler gönderenin kimliğinden bağımsız biçimde çalışmanın niteliğine göre değerlendirilir. Dolayısıyla yazarların, hakemlerin ve editör kurulunun genel kabul görmüş etik standartlara uyması beklenmektedir. Yazarlar çalışmalarının orijinal olduğundan, veri toplama işlemlerinde etik standartlara uyulduğundan ve alıntı yapma kurallarına uyduğundan emin olmalıdır. Editör kurulu, hakemler ve yazarlar için uyulması gereken etik ilkeler Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için ileri sürdüğü Uluslararası Standartları dikkate alınarak aşağıda sunulmaktadır:

 

Editör ve Editör Kurulunun Sorumlulukları

Yayın Kararları

Dergi editör kurulu, dergiye gönderilen çalışmalar arasından hangisinin yayımlanacağına özgünlük, alana sunacağı katkı, önem ve katma değer unsurlarını dikkate alarak karar vermektedir. Bu doğrultuda dergiye gönderilen bir makale hakem sürecinden olumlu rapor almış olsa da yayın hakkındaki son karar editör kurulu tarafından verilmektedir.

Hakem Süreci

Editör dergiye gönderilen bir makale için şekil ve içerik açısından dergiye uygunluğunu inceler. Bu şartı sağlıyorsa çift kör hakem sürecinin adil ve objektif biçimde yürütülmesinden sorumludur. Dergiye gönderilen makaleler çıkar çatışması ilkesi gözetilerek iki dış ve bağımsız hakem değerlendirmesine sunulur. Gerekli görülmesi halinde editör kurulundan görüş alabilir.

Tarafsızlık

Journal of Silk Road Tourism Research’e gönderilen makaleler yazarların kişisel görüş ve özelliklerinden bağımsız biçimde, yalnızca içerik bakımından değerlendirmeye alınmaktadır.

Gizlilik

Editör kurulu, dergiye gönderilen makaleleri gizlilik ilkesi çerçevesinde korumakla sorumludur. Hakemlerin kimlikleri aksi kararlaştırılmadıkça gizli tutulmaktadır. Ayrıca dergide yayımlanmak üzere gönderilen bir çalışmaya ait materyaller editör kurulu tarafından farklı bir amaçla kullanılamaz. Değerlendirme aşamasında ortaya çıkan bilgiler gizli tutulur ve bireysel avantaj sağlayacak biçimde kullanılamaz.

Çıkar Çatışmaları

Dergiye gönderilen bir makaleye ilişkin materyaller, yazarların açık izni olmadan editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırmaları için kullanılamaz. Editör kurulu, rekabete ve işbirliğine dayalı ya da farklı ilişkilerden kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri değerlendirmekten kaçınmaktadır. Dergiye gönderilen makalelere ilişkin katkıda bulunan tüm paydaşların çıkar çatışmalarının açıklanması gereklidir. Dergiye gönderilen bir makalenin yayımlanmasının ardından gelecekte bir çıkar çatışmasının ortaya çıkması durumunda, makale yayından kaldırılabilir veya yazarlardan bir düzeltme metni yayımlaması istenebilir.

Hakemlerin Sorumlulukları

Editör Kararlarına Katkı

Dergiye gönderilen makalelerde hakem değerlendirme süreci makale yayın aşaması kapsamında editör kurulu kararlarına yardımcı olur. Ayrıca hakemler gönderilen makalelerin bilimsel açıdan geliştirilmesi noktasında yazarlara katkı sunar. İncelemesi için hakeme gönderilen bir makaleye yönelik ilgili hakemin onayı alınır. İnceleme aşamasında olan makalenin konusu ilgili hakemin uzmanlık alanında değilse ya da hakem bu konunun değerlendirilmesinde kendini yeterli bulmuyorsa editöre bu durumu bildirmeli ve inceleme teklifini geri çevirmelidir. Journal of Silk Road Tourism Research hakemlik sürecini bilimsel iletişimin önemli bir parçası olarak görmektedir.

 

Hızlılık

Dergiye gönderilen bir makalenin hakem değerlendirme sürecine alınmasının ardından dergi standartlarında belirtilen sürede ilgili hakemin incelemesini bitirmesi gerekmektedir. İncelemesi için makale gönderilen hakem eğer süre anlamında belirtilen aralıklarda incelemeyi bitiremeyeceğini düşünürse editöre bildirmeli ve ek süre verilmeli ya da değerlendirme sürecinden çekilmelidir.

Gizlilik

İncelemesi üzerine hakeme gönderilen bir makaleye ilişkin materyaller ve bilgiler hakem tarafından gizli tutulmalıdır. Değerlendirilmek üzere alınan tüm çalışmalar gizli belge niteliğinde değerlendirilmelidir. Elde edilen tüm materyal ve yazıları başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Gönderilen makaleye ilişkin bilgi ve belgelere yönelik yazar izni olmadan hakemin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır.

Tarafsızlık

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirmeleri hakemler tarafından objektif biçimde yapılmalıdır. Hakemler destekleyici materyaller ve atıflar ile görüşlerini net bir şekilde belirtmelidir.

Kaynakların İncelenmesi

Hakemler inceledikleri makalelerde kullanılan kaynakları denetlemeli, kaynak kullanımı gereken noktaları tespit etmeli ve makalenin kaynakça bölümünü gözden geçirmelidir. Ayrıca hakemler önceki deneyimlerinden ve araştırmalarından sağladığı bilgi ve birikimi kullanarak dergi tarafından incelenmek üzere gönderilen makalelerin başka bir çalışmayla benzerlik durumuna dikkat etmeli, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde editör kuruluna bilgi vermelidir.

Çıkar Çatışması

Hakemler rekabete ve işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerden kaynaklanan çıkar çatışmalarını tespit etmesi durumunda makaleyi değerlendirmeye almamalı ve editör kuruluna bilgi vermelidir. Aynı zamanda başka makalelerle bağlantılı herhangi bir yazar, şirket veya kurumla bağlantıdan kaynaklanan çıkar çatışmaları içeren makaleler değerlendirilmemeli ve editöre bilgi verilmelidir.

Makalelerin Gelişimine Katkı Sunma

Dergiye gönderilen bir makaleye yönelik araştırmanın kalitesi; özgünlüğü, uygun yöntem ve tekniklerin kullanımı, matematiksel hesaplamaların doğruluğu, sonuçların geçerliği ve güvenirliği ve anlaşılırlığı gibi parametreler kullanılarak belirlenmektedir. Hakemler inceledikleri makalelerin gelişimine katkı sunacak görüş ve öneriler sunmalıdır. Böylece yayımlanan makalenin kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır.

 

 

 

 

Yazarların Sorumlulukları

Raporlama Standartları:

Dergiye gönderilen makaleler belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Araştırmada elde edilen veriler makalede doğru, anlaşılır ve güvenilir biçimde sunulmalıdır. Başka çalışmaların dergiye gönderilen makaleye atıfta bulunabileceği biçimde detaylı referans kullanılmalıdır.

Özgünlük

Yazarlar dergiye gönderdikleri makalelerin konuları bakımından özgün ve orijinal olmasına dikkat etmelidir. Hazırlanan makalelerde alıntı yapma kurallarına uyulması ve varsa yazarların esinlendiği diğer çalışmalara uygun bir şekilde yer vermesi gerekmektedir.  

Eşzamanlı Yayınlar

Yazarlar bir makaleyi aynı anda birden fazla dergiye gönderemez. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda etik ilkelerin ihlali gerekçesi ile editör / editör kurulu tarafından gerekli hukuki adımlar atılır. Başka bir yayın kuruluşunda telif hakkı ile koruma altında olan materyal veya bilgiler resmi izin alınmadan dergiye makale olarak gönderilemez. Daha önce farklı bir mecrada yayımlanan çalışmalar yeni bir çalışma gibi gösterilip dergiye makale olarak gönderilemez. Tez çalışmalarından üretilen ya da çeviri niteliğinde olup alan yazına yeni katkılar sunabilecek çalışmalar bu kuralın dışında tutulur.

Referans Kullanımı

Makale çalışması yürütülürken başka kaynaklardan elde edilen bilgiler alıntı yapılarak sunulmalıdır. Gizli nitelikte olan bilgilerin makale çalışmasında alıntı yapılarak kullanılması ancak o bilginin muhatabı olan mecranın resmi izni ile mümkündür.

Yazarlık

Dergiye gönderilen makalelerin yazarları çalışmanın tasarımına, yürütülmesine ve araştırma aşamasına katkıda bulunan kişilerden oluşmalıdır. Makaleye katkıda bulunan kişiler ortak yazar olarak belirtilmelidir. Sorumlu yazar makaleye önemli katkı sağlamayan kişilerin ortak yazar listesine eklenmesini engellemekle sorumludur.

Yazar Değişikliği

Dergiye gönderilen bir makaleye yönelik yazar değişikliği makale yayımlanmadan önce bazı durumlarda mümkündür. Makale yayımlanmadan önce yazar değişikliği talepleri geçerli bir neden ve değişikliğe muhatap olan yazarların yazılı onayları ile editör kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. İlgili makale yayımlandıktan sonra herhangi bir yazar değişikliği mümkün değildir.

Kurum Destekleri

Makalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında herhangi bir kurum veya mali destek mevcutsa bu durumun makalenin içeriğinde belirtilmesi gerekmektedir. Makale sonuçlarının herhangi bir çıkar çatışması doğurması durumunda makale içeriğinde bu durumun açıklanması gerekmektedir.

 

Açık Erişim Politikası

Journal of Silk Road Tourism Research açık erişim politikasını disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşım olarak görmektedir. Dergi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır. Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.

ETİK İLKELERE UYGUNLUK

Etik Davranış İlkeleri

Dergiye gönderilen tüm makaleler Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkelerine uymak zorundadır. Bu doğrultuda dergiye gönderilen makalelerin aşağıda belirtilen ilkelere aykırı bir durum teşkil etmemesi gerekmektedir.

 • Uydurmacılık (Fabrication): Olmayan veri ve sonuçlar yaratmak,
 • Yanıltmacılık (Falsification): Kasıtlı olarak veri ve/veya sonuçlar üzerinde değişiklik yapmak ve/veya veri atlamak,
 • Çifte Yayın (Duplication): Aynı çalışmayı birden fazla yayın ortamında yayımlamak,
 • Bölerek yayımlama (Slicing): Bir çalışmayı yayın sayısını artırmak amacıyla bölerek yayımlamak,
 • İntihal/Aşırma (Plagiarism): Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan ve kaynak göstermeden başkalarının fikir, veri, eser ve yayınlarını kendisine aitmiş gibi yayımlamak,
 • Sözde (Armağan) yazarlık: Bir çalışmada (araştırmanın tasarımında, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde, yayının hazırlanması ve onayında) yeterli katkıda bulunmaksızın yazar olarak görünmek/gösterilmek,
 • Yazar saklama: Çalışmaya katkısı olduğu halde yazarlar arasında ismine yer vermeme,
 • Gönüllü katılım ilkesinin çiğnenmesi: Öğrenci veya diğer katılımcı grupları araştırmaya katılmaya zorlamak,
 • Aydınlatılmış onam almama: Araştırmaya katılan gönüllüleri araştırmanın uygulama adımları ve riskleri hakkında yeterli bilgilendirme yapmadan izinlerini almak,
 • Gizlilik ilkesinin çiğnenmesi: Katılımcılardan elde edilen kişisel veya kurumsal veriler, yasal zorunluluk olmaksızın paylaşmak, araştırmada yer alan katılımcıların kimliklerini saklı tutmamak.

Etik Kurul Onayı

Dergiye gönderilen makalelerin yayımlanabilmesi etik kurul kararı gerekmektedir. Yazarlar etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalarda yazılı beyan ya da üniversitelerin etik kurullarından etik kurul onayına gerek olmadığını belirten resmi yazı ibraz etmek zorundadır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bununla birlikte;

 

 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formunun” alındığının belirtilmesi gerekmektedir.

YAYIN POLİTİKASI

 1. Journal of Silk Road Tourism Research, hakemli ve uluslararası bir dergidir.
 2. Journal of Silk Road Tourism Research makale yayımı için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.
 3. Journal of Silk Road Tourism Research Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.
 4. Journal of Silk Road Tourism Research’e gönderilen makaleler öncelikle editör/editör kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır ve şekil, içerik, özgünlük ve kapsam bakımından incelenir. Editör/Editör kurulunun uygun görmesi halinde makale hakem değerlendirme sürecine alınır.
 5. Dergiye gönderilen makaleler için mevcut kullanılan herhangi bir intihal programından (Turnitin, iThenticate gibi) benzerlik oranı hesaplanmalıdır. Makalelerin benzerlik oranı azami %25 olmalıdır. Bu orandan fazla benzerliğe sahip olan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.
 6. Hakem değerlendirme sürecine alınan makale; uzmanlık alanlarına göre belirlenen hakem havuzundan en uygun 2 hakeme gönderilir. Hakemlere gönderilen makalelerin objektif değerlendirilmelerini sağlamak amacıyla makale yazarlarının kimliklerini açığa çıkaracak bilgiler makale metninden çıkarılır.
 7. Hakem değerlendirme süresi ortalama 30 gündür.
 8. Hakem değerlendirme sürecinin ardından hakem raporları sorumlu yazara iletilir ve hakemler tarafından gerekli görülen düzeltmelerin yapılması istenir.
 9. Hakemlerin makalenin yayımlanmasına dair görüşleri dikkate alınarak gerekli durumlarda makale ikiden fazla hakeme de gönderilebilir.
 10. Yazarların hakem düzeltmelerini yapmaları için azami süre 15 gündür. Bu süre zarfında düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale yayın sürecinden çıkarılır ve yazara iade edilir.
 11. Hakem düzeltmelerinin yazar tarafından yapıldığına dair düzeltme raporu hazırlanmalıdır. Düzeltmeye gerek duyulmayan konuların gerekçeleri ile birlikte raporda yer alması gerekmektedir.

Makalenin editör kurulu tarafından yayımlanmasına karar verildikten sonra son sayıda yayımlanması için planlama yapılır. Ancak dergi son sayısında makale yükünün fazla olması durumunda sonraki sayılarda da yayımlanabilir. Bu durumda yazarlar bilgilendirilir.