Dergi Hakkında

Derginin hedef kitlesi, Araştırma görevlileri, Tıp öğrencileri başta olmak üzere tüm tıp disiplinleriyle ilgilenen veya çalışan araştırmacılar, hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşmaktadır.

 

Derginin editörlük ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors  (ICMJE),  World Association of Medical Editors  (WAME),  Council of Science Editors  (CSE), Committee on Publication Ethics  (COPE )  yönergelerine göre şekillendirilmektedir.  ),  Avrupa Bilim Editörleri Birliği  (EASE) ve  Ulusal Bilgi Standartları Örgütü  (NISO). Dergi, Şeffaflık İlkeleri ve Akademik Yayıncılıkta En İyi Uygulama ile uyumludur (doaj.org/bestpractice )

 

 

 

Dergi ile işlenmesi ve yayınlanması ücretsizdir. Yazarlardan değerlendirme ve yayınlama sürecinde hiçbir noktada ücret talep edilmez. Tüm yazılar,…………..org adresinde bulunan çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla gönderilmelidir  . Dergi yönergeleri, teknik bilgiler ve gerekli formlar Derginin web sayfasında mevcuttur.

 

Derginin tüm masrafları Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Potansiyel reklam verenler Editör Ofisi ile iletişime geçmelidir. Reklam görselleri ancak Baş Editörün onayıyla yayınlanır.

 

Dergide yayınlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, editörler, yayın kurulu ve / veya yayıncının görüşlerini değil, yazar (lar) ın görüşlerini yansıtmaktadır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

 

Dahili Tıp Bilimleri Dergisi,, açık erişimli bir yayındır ve Derginin yayın modeli, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) beyanına dayanmaktadır.

 

 

 

 

 

Baş Editör :

Adres : Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 25240, Erzurum, Türkiye

Tel :

Faks :

E-posta: 

 

Yayıncı

Web sayfası: 

 

Derginin hedef kitlesi, tüm tıp disiplinleriyle ilgilenen veya çalışan araştırmacılar, hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşmaktadır.

 

YAYIN VE YAYIN SÜRECİ

Derginin editörlük ve yayın süreçleri, International Council of Medical Journal Editors ( ICMJE ), the World Association of Medical Editors ( WAME ), Council of Science Editors ( CSE ), Yayın Etiği Komitesi ( COPE ), Avrupa Bilim Editörleri Birliği ( EASE ) ve Ulusal Bilgi Standartları Organizasyonu ( NISO). Dergi, Şeffaflık İlkeleri ve Bilimsel Yayıncılıkta En İyi Uygulama ( doaj.org/bestpractice ) ile uyumludur .

 

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir yazının yayına kabul edilmesi için en önemli kriterlerdir. Değerlendirme için gönderilen makaleler daha önce sunulmamış veya elektronik veya basılı bir ortamda zaten yayınlanmış olmamalıdır. Dergi, değerlendirme için başka bir dergiye gönderilen ve yayınlanması reddedilen makaleler hakkında bilgilendirilmelidir. Önceki gözden geçiren raporlarının sunulması, değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Bir toplantıda sunulan makaleler, organizasyonun adı, tarihi ve yeri dahil olmak üzere organizasyon hakkında ayrıntılı bilgilerle birlikte sunulmalıdır.

 

HAKEM İNCELEME SÜRECİ

Dahili Tıp Bilimleri Dergisi gönderilen makaleler, 3 kör hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Tarafsız bir değerlendirme sürecini sağlamak için her gönderi, alanlarında uzman en az iki harici, bağımsız hakem tarafından incelenecektir. Yayın kurulu, editörler veya derginin yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme süreçlerini yönetmesi için harici ve bağımsız bir editör davet eder. Baş Editör, tüm gönderiler için karar verme sürecinde nihai yetkilidir.

 

ETİK PROSEDÜRLER

Deneysel, klinik, araştırma protokollerinin uluslararası anlaşmalara (World Medical Association Declaration of Helsinki "Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,, amed in October 2013, www.wma.net) uygun olarak Etik Kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. ve ilaç çalışmaları ve bazı vaka raporları için. Gerekirse etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan talep edilecektir. İnsanlar üzerinde deneysel araştırmalarla ilgili yazılar için, hastaların ve gönüllülerin, geçirebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasını takiben yazılı bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösteren bir ifade eklenmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, hayvanların acı ve ıstırabını önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hasta onayı ile ilgili bilgiler, Etik kurulun adı ve etik kurul onay numarası da yazının Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır.

 

Hastaların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için hasta veya yasal temsilcisinin imzalı izinleri eklenmeli ve Materyal ve Metotlar bölümünde yayın onayı verilmelidir.

 

PLAGIARISM

Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, intihal konusunda son derece hassastır. Tüm başvurular, meslektaş değerlendirmesi ve / veya üretim süreci sırasında herhangi bir noktada benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranır. İfadelerin veya cümlelerin yazarı olsanız bile, metnin önceden yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır.

 

Başkalarının (veya kendi) önceki çalışmalarınızı tartışırken, lütfen malzemeyi her durumda doğru şekilde alıntı yaptığınızdan emin olun.

 

İntihal, alıntı manipülasyonu ve veri sahteciliği / uydurma gibi iddia edilen veya şüphelenilen araştırma suistimali durumunda, Yayın Kurulu COPE yönergelerini izleyecek ve bunlara göre hareket edecektir.

 

YAZARLIK

Yazar olarak listelenen her kişi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE - www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. ICMJE, yazarlığın aşağıdaki dört kritere dayandırılmasını tavsiye etmektedir:

 

 1. Çalışmanın kavranmasına veya tasarımına önemli katkılar; veya iş için verilerin toplanması, analizi veya yorumlanması; VE
 2. Çalışmanın taslağını hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize etmek; VE
 3. Yayınlanacak versiyonun son onayı; VE
 4. İşin herhangi bir kısmının doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılıp çözülmesini sağlamada çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olmayı kabul edin.

 

Bir yazar, yaptığı çalışmanın bölümlerinden sorumlu olmanın yanı sıra, çalışmanın belirli diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu da belirleyebilmelidir. Ayrıca yazarlar, ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güvenmelidir.

 

Yazar olarak belirlenenlerin tümü, yazarlık için dört kriterin tümünü karşılamalı ve dört kriteri karşılayanların tümü yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriteri de karşılamayanlar yazının başlık sayfasında belirtilmelidir.

 

Dahili Tıp Bilimleri Dergisi ilgili yazarların , yazarlık hakları konusunda uygun şekilde hareket etmek ve hayalet veya hayaleti önlemek için ilk gönderim sürecinde yazar katkı formunun  imzalı ve taranmış bir versiyonunu göndermesini gerektirir. fahri yazarlık. Yayın kurulu bir "hediye yazarlığı" durumundan şüphelenirse, gönderi daha fazla inceleme yapılmadan reddedilecektir. Yazının gönderiminin bir parçası olarak, ilgili yazar ayrıca yazının gönderim ve inceleme aşamalarında yazarlık için tüm sorumluluğu üstlenmeyi kabul ettiğini beyan eden kısa bir beyan göndermelidir.

 

İLGİ BEYANI

Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel önyargıya veya çıkar çatışmasına yol açabilecek finansal, danışman ve kurumsal dahil mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamasını ister ve teşvik eder. Bireylerden veya kurumlardan sunulan bir çalışma için alınan her türlü mali hibe veya diğer destekler Yayın Kurulu'na açıklanmalıdır. Potansiyel bir çıkar çatışmasını ifşa etmek için, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu, katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından doldurulmalı ve sunulmalıdır. Derginin Yayın Kurulu, editörlerin, yazarların veya hakemlerin olası çıkar çatışması vakalarını COPE ve ICMJE kılavuzları kapsamında çözer.

 

Derginin Yayın Kurulu, tüm itiraz ve şikayet vakalarını COPE yönergeleri kapsamında ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar, itiraz ve şikayetleri ile ilgili olarak editörlük ile doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen iddiaları çözmek için bir ombudsperson görevlendirilebilir. Baş Editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai merciidir.

 

TELİF HAKKI VE LİSANS

Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, her gönderime bir Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Alındı ​​Formu eşlik etmesini şart koşmaktadır. Hem basılı hem de elektronik formatlarda şekiller, tablolar veya diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazar (lar) a aittir. Yazarlar, bu formu imzalayarak çalışmalarının telif hakkını saklı tutarlar ve Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde makalenin Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY) altında lisanslanacağını kabul ederler.

 

SORUMLULUK REDDİ

Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, yayınlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun veya yayıncının görüşlerini değil yazar (lar) ın görüşlerini yansıtmaktadır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.

 

YAZI HAZIRLAMA

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing ve Publication of Scholarly Work in Medical Journals (Aralık 2019'da güncellenmiştir - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) uyarınca hazırlanmalıdır. Yazarların, randomize araştırma çalışmaları için CONSORT kılavuzlarına, gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları için STROBE kılavuzlarına, teşhis doğruluğu ile ilgili çalışmalar için STARD kılavuzlarına, sistematik incelemeler ve meta-analiz için PRISMA kılavuzlarına, deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE kılavuzlarına, ve rastgele olmayan genel davranış için TREND yönergeleri.

 

Makaleler yalnızca derginin …………..adresinde bulunan çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir.. Herhangi bir başka ortam aracılığıyla gönderilen yazılar ve yazarlardan biri dışındaki kişiler tarafından gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak, editörlük personelinin yazının derginin yönergelerine uygun olarak hazırlanıp teslim edildiğinden emin olacağı teknik bir değerlendirme sürecinden geçecektir. Derginin yönergelerine uymayan yazılar, teknik düzeltme talepleriyle birlikte gönderen yazara iade edilecektir.

 

Yazarların aşağıdakileri göndermeleri gerekmektedir:

 • Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazarlık Alındı ​​Formu ve
 • İlk gönderim sırasında ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Açıklama Formu (katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır). Bu formlar ……….. adresinden indirilebilir .

 

 

Makale

Başlık sayfasının hazırlanması : Tüm gönderilerle birlikte ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa aşağıdakileri içermelidir:

 • Makalenin tam başlığı ve 50 karakterden uzun olmayan kısa bir başlık (akan başlık),
 • Ad ( s), üyeler, en yüksek akademik derece (ler) ve yazar (lar) ın ORCID kimlikleri,
 • Diğer destek kaynakları hakkında bilgi ve detaylı bilgi verin,
 •  

Sorumlu yazarın adı, adresi, telefonu (cep telefonu numarası dahil) ve e-posta adresi, • Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilerin bilgilendirilmesi.

 

Özet : Editöre Mektuplar dışındaki tüm bildirilerle birlikte bir özet gönderilmelidir. Özgün Makalelerin özeti, alt başlıklar (Amaç, Gereç ve Yöntemler, Sonuçlar ve Sonuç) ile yapılandırılmalıdır. Kelime sayısı özellikleri için lütfen aşağıdaki Tablo 1'e bakın.

 

Anahtar kelimeler: Özetin sonunda konu indekslemesi için her gönderiye en az üç ila en fazla altı anahtar kelime eşlik etmelidir. Anahtar kelimeler kısaltılmadan tam olarak listelenmelidir. Anahtar sözcükler, National Library of Medicine, Medical Subject Headings veritabanından (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) seçilmelidir.

 

Yazma Türleri

Özgün Makaleler : Özgün araştırmaya dayalı yeni bilgiler sağladığı için en önemli makale türüdür. Özgün makalelerin ana metni Giriş, Gereç ve Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Özgün Makaleler için sınırlamalar için lütfen Tablo 1'e bakınız.

 

Tablo1             Kelime sınırı  Özet kelime sınırı  Referans sınırı   Tablo sınırı   Şekil sınırı

Orijinal makale

4000

250 (Yapılandırılmış)

40

6

3 (her biri için en fazla 4 resim)

Olgu sunumu

500

150

30

3

2 (her biri için en fazla resim)

Editöre mektup   

500

Soyut yok

20

1

1 rakamlar

 

 

Sonuçları desteklemek için istatistiksel analiz genellikle gereklidir. İstatistiksel analizler uluslararası istatistiksel raporlama standartlarına (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Tıbbi dergilere katkıda bulunanlar için istatistiksel kılavuzlar. Br Med J 1983: 7; 1489-93) uygun olarak yapılmalıdır. İstatistiksel analizlere ilişkin bilgiler, Materyaller ve Metotlar bölümü altında ayrı bir alt başlık ile verilmeli ve süreç sırasında kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir.

 

Birimler Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Makaleleri İncele: Belirli bir alanda geniş bilgiye sahip olan ve bilimsel geçmişi yüksek atıf potansiyeli olan çok sayıda yayına çevrilmiş yazarlar tarafından hazırlanan derlemeler memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu yazarlar dergi tarafından bile davet edilebilir. Derlemeler, bir konunun klinik uygulamadaki mevcut bilgi seviyesini tanımlamalı, tartışmalı ve değerlendirmeli ve gelecekteki çalışmalara rehberlik etmelidir. Ana metin Giriş, Klinik ve Araştırma Sonuçları ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Derleme Makalelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e bakın.

 

Editöre Mektuplar: İki tür mektup kabul edilir. Biri dergimizde yeni yayınlanan bir makale üzerine yorum, diğeri ise olgu sunumu. Yorumlar, makalenin önemli kısımlarını, gözden kaçan yönlerini veya eksik kısımlarını tartışmak için mantıklı bir şekilde yazılmalıdır. Olgu sunumu olarak, yalnızca nadir vakalar veya tanı ve tedavide zorluk oluşturan durumlar, yeni tedaviler sunan veya literatürde yer almayan bilgileri açığa çıkaranlar ile ilginç ve eğitici vakalarla ilgili raporları yayınlamayı kabul ediyoruz. Vaka raporları metni Giriş, Vaka Raporu ve Tartışma alt başlıklarını içermelidir.

 

Tablolar

Tablolar ana dokümanda yer almalı, kaynak listesinden sonra sunulmalı ve ana metinde atıfta bulunulduğu sıraya göre numaralandırılmalıdır. Tabloların üzerine açıklayıcı bir başlık yerleştirilmelidir. Tablolarda kullanılan kısaltmalar, tabloların altında dipnotlarla (ana metinde tanımlanmış olsalar bile) tanımlanmalıdır. Kelime işlem yazılımının “tablo ekle” komutu kullanılarak tablolar oluşturulmalı ve kolay okunabilecek şekilde anlaşılır bir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ana metni desteklemelidir.

 

Şekiller ve Şekil Açıklamaları

Şekiller, grafikler ve fotoğraflar, başvuru sistemi aracılığıyla ayrı dosyalar (TIFF veya JPEG formatında) olarak sunulmalıdır. Dosyalar bir Word belgesine veya ana belgeye gömülmemelidir. Şekil alt birimleri olduğunda, alt birimler tek bir görüntü oluşturmak için birleştirilmemelidir. Her alt birim, başvuru sistemi aracılığıyla ayrı ayrı sunulmalıdır. Şekil alt birimlerini belirtmek için resimler etiketlenmemelidir (a, b, c, vb.). Şekil göstergelerini desteklemek için görüntülerde kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler kullanılabilir. Sunumun geri kalanı gibi, rakamlar da kör olmalıdır. Görüntülerde bir kişi veya kuruma işaret edebilecek her türlü bilgi kör edilmelidir. Gönderilen her bir şeklin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecinde gecikmeleri önlemek için, gönderilen tüm şekiller net ve büyük boyutta olmalıdır (minimum boyutlar: 100 × 100 mm). Şekil açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir.

 

Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve kısaltmalar, hem özette hem de ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımı takiben parantez içinde verilmelidir.

 

Ana metinde bir ilaç, ürün, donanım veya yazılım programından bahsedildiğinde, ürünün adı, ürünün üreticisi ve şirketin bulunduğu şehir ve ülke dahil olmak üzere ürün bilgileri (ABD ise eyalet dahil) , aşağıdaki formatta parantez içinde verilmelidir: “Discovery St PET / CT tarayıcı (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”

 

Tüm referanslar, tablolar ve şekiller ana metinde atıfta bulunulmalı ve numaralandırılmalıdır. Ana metinde atıfta bulunulma sırasına göre arka arkaya.

 

Orijinal makalelerin sınırlamaları, sakıncaları ve eksiklikleri sonuç paragrafından önce Tartışma bölümünde belirtilmelidir.

 

 

 

 1. Dosyaları Adlandırma
 2. Adlandırma kuralı. Lütfen elektronik resimler için aşağıdaki adlandırma kuralını kullanın:

Yazar soyadı + şekil numarası dosya formatı

Örneğin: Çankaya1.eps veya Çankaya1A.tif

 

 1. Resimleri gözden geçirme. Bir görüntüyü her revize ettiğinizde ve Journal'a yeniden gönderdiğinizde, görüntünün yeniden değerlendirilmesini sağlamak için bir sürüm numarası eklemeniz gerekir.

Örneğin: Çankaya 1.eps, sonraki sefer Çankaya 1_v2.eps olarak kaydedilir.

 

Not: Yazılım programının dosya biçimi uzantısını eklemesine her zaman izin verin. Uzantı içermeyen dosyalar reddedilecektir. Bir dosya biçimi uzantısını değiştirmek için bir yazılım programı kullanmanız gerekir; Bir dosya uzantısını yeniden adlandırmak dosyayı düzgün şekilde dönüştürmez. Örneğin, JPG uzantısını TIFF olarak yeniden adlandırmak, dosyayı bir TIFF görüntüsüne dönüştürmez. Photoshop'ta (veya benzer bir yazılım programında) bir JPG dosyası açmak ve TIFF olarak kaydetmek, dosyayı doğru şekilde dönüştürür.

 

Not : Yeniden Adlandır komutunu kullanarak yazarın soyadını + şekil numarasını (yani, “nokta dosya formatı” kısmından önceki herhangi bir şeyi) güvenle değiştirebilirsiniz.

 

 1. Onaylanmış Yazı Tipleri. Etiketler, grafikler ve çizelgelerdeki metinler için lütfen aşağıdaki yazı tiplerinden birini kullanın:
 • Adobe Garamond
 • Arial
 • Helvetica
 • Sembol
 • Times New Roman
 • Univers LT

 

 1. Etiketleri
 2. Dijital görüntülerin üzerine şekil etiketleri (A, B, C, vb.) Koymayın; şekil dosyası adına harfi ekleyin (örneğin, Smith2B.tif).
 3. Görüntüler bir A, B, C serisinin parçasıysa, her bir görüntüyü ayrı ayrı tarayın ve gönderin.
 4. Görüntüler Nasıl Gönderilir. Dijital sanat eseri göndermek için Makale Gönderme bölümündeki bilgilere bakın.

 

Kaynaklar

Hem metin içi alıntılar hem de referanslar Vancouver stiline göre hazırlanmalıdır.

 

Yayınlara atıf yapılırken en son, en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Baskı öncesinde bir yayına atıfta bulunuluyorsa, DOI numarası verilmelidir. Dergi başlıkları Index Medicus / MEDLINE / PubMed'deki dergi kısaltmalarına uygun olarak kısaltılmalıdır. Altı veya daha az yazar olduğu zaman, tüm yazarlar listelenmelidir. Yedi veya daha fazla yazar varsa, ilk üç yazar ve ardından "ve diğerleri" listelenmelidir. Yazının ana metninde kaynaklar parantez içinde Arap rakamları kullanılarak belirtilmelidir. Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur.

 

Dergi Makalesi: Ahn SS, Kim YJ, Hur J, ve diğerleri. İlk yıl radyoloji asistanlarını hazırlamak ve nöbetçi sorumluluklara hazır olup olmadıklarını değerlendirmek: 5 yıldan uzun sonuçlar. AJR Am J Roentgenol 2009; 192: 539-44.

 

Kitap Bölümü : Suh KN, Keystone JS. Sıtma ve babesiosis. Gorbach SL, Barlett JG, Blacklow NR, editörler. Bulaşıcı hastalıklar. Philadelphia: Lippincott Williams; 2004. sayfa 2290-308.

Tek Yazarlı Kitaplar: Sweetman SC. Martindale, Tam İlaç Referansı. 34. baskı. Londra: Pharmaceutical Press; 2005.

 

Yazar olarak Editör (ler) : Huizing EH, de Groot JAM, editörler. Fonksiyonel rekonstrüktif burun ameliyatı. Stuttgart-New York: Thieme; 2003.

 

Konferans Bildirileri: Bengisson S. Sothemin BG. Tıbbi bilişimde veri koruma, mahremiyet ve güvenliğin uygulanması. İçinde: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editörler. MEDINFO 92. 7. Dünya Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri; 1992 Eylül 6-10; Cenevre, İsviçre. Amsterdam: Kuzey Hollanda; 1992. s. 1561-5.

Bilimsel veya Teknik Rapor: Cusick M, Chew EY, Hoogwerf B, Agrón E, Wu L, Lindley A, et al. Erken Tedavi Diyabetik Retinopati Çalışma Araştırma Grubu. Erken Tedavi Diyabetik Retinopati Çalışmasında (ETDRS) renal replasman tedavisi için risk faktörleri, Erken Tedavi Diyabetik Retinopati Çalışması Kidney Int: 2004. Rapor No: 26.

 

Tez: Ocak D. Atatürk Üniversitesindeki Öğrencilerin Beslenme Durumları, Fiziksel Aktiviteleri ve Beden Kitle İndeksleri Kan Lipidleri Arasındaki Ilişkiler. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 2007.

Yayına Kabul Edilmiş, Henüz Basılmamış Makaleler: Yuvalar J. İnsan süt dişlerinde siyah lekenin mikroflorası. Scand J Dent Res. 1974.

 

Epub Ahead of Printing Makaleleri : Cai L, Yeh BM, Westphalen AC, Roberts JP, Wang ZJ. Yetişkin canlı donör karaciğer görüntüleme. Diagn Interv Radiol. 2016 24 Şubat. Doi: 10.5152 / dir.2016.15323. [Baskıdan önce epub].

Elektronik Biçimde Yayınlanan Makaleler: Morse SS. Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasındaki faktörler. Emerg Infect Dis (çevrimiçi seri) 1995 Ocak-Mar (5 Haziran 1996'da aktarıldı): 1 (1): (24 ekran). Şuradan ulaşılabilir: URL: http: / www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm.

 

REVİZYONLAR

Bir makalenin gözden geçirilmiş bir versiyonunu gönderirken, yazar, gözden geçirenler tarafından ortaya atılan her sorunun nasıl ele alındığını ve nerede bulunabileceğini (her bir gözden geçirenin yorumu ve ardından yazarın yanıtı ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları) ve ana belgenin açıklamalı bir kopyası. Gözden geçirilmiş yazılar, karar mektubu tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilmelidir. Yazının revize edilmiş hali, verilen süre içinde teslim edilmediği takdirde revizyon seçeneği iptal edilebilir. Gönderen yazar (lar) ek süre gerektiğine inanıyorlarsa, ilk 30 günlük süre bitmeden bu uzatmayı talep etmelidirler.

 

Kabul edilen makaleler dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçim açısından kopyalanarak düzenlenir. Bir makalenin yayın süreci tamamlandığında, derginin web sayfasında, planlanan sayısına dahil edilmeden önce baskı öncesi bir yayın olarak çevrimiçi olarak yayınlanır. Kabul edilen yazının bir PDF kanıtı ilgili yazara gönderilir ve ispatın alınmasından itibaren 2 gün içinde yayın onayı talep edilir.